Marokkaans-Arabisch/Berbers

تتكون لابيرينت من فريق من المتخصصين ذوي الخبرة في مجموعة واسعة من المجالات.

نعمل بسرعة وبموثوقية وبمرونة ونحقق النتائج الحالية والجديرة بالثقة بجودة عالية.

مجالاتنا الدراسية في ما يلي:

اقتصاد الجوار

الاسكان

التماسك الاجتماعي

التنوع

العناية والرعاية

نصائح محلات التجارة

 

Labyrinth ɣares ijj n tmesmunt n imesnawen i ɣar teǧa twengint deg waṭṭas n wazzayen. Nxeddem s tazřa, s udeqqeq, meřmi mma u nessakkwaḍ řexdayem n rexxu d rexdayem s utiqqi s řɣiǧet yuɛřan.

Azzayen n tɣuri nneɣ aqa tent:

  • Asxinectar n udewwar
  • Tazeddiɣt
  • Tmunit n weydud
  • Lixtilaf
  • Ḥeṭṭu d tcuni
  • Ansaḥ n tḥuna