Labyrinth heeft een onderzoek uitgevoerd naar Molukse wijken in Nederland. Aanleiding voor dit onderzoek was het ontbreken van actuele gegevens over het resultaat van renovaties van Molukse wijken en het debat rondom het behoud van Molukse wijken. 

Labyrinth heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met extern onafhankelijk adviseur Rein Sohilait, in opdracht van Buat – Landelijk Platform voor Molukkers. Doelstelling van het onderzoek was daarom het onderzoeken van de perceptie van zowel bewoners als professionals over de renovatie van Molukse wijken en peilen hoe het communicatieproces tussen Molukse bewoners, gemeenten en woningbouwcorporaties is verlopen. Bovendien wordt er gekeken of bewoners en professionals de Molukse wijkidentiteit en leefomgeving van belang achten. Voor het onderzoek zijn diverse methoden gebruikt: deskresearch, een kwantitatieve verkenning onder bewoners en kwalitatief onderzoek onder professionals.

 Het Buat zal nog een publieksversie van deze rapportage uitbrengen.