Aan de slag met jong talent, arbeidsmarkt, onderwijs, ondernemerschap

Aan de slag met jong talent

Belangrijk werkveld voor Labyrinth is jongeren, arbeidsmarkt en onderwijs en daaraan gekoppeld ondernemerschap. Vandaar dat we u graag attenderen over een conferentie over deze thema’s:

Conferentie over het beter voorbereiden en toerusten van (v)mbo-ers op de arbeidsmarkt met o.a. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER

Dinsdag 6 december 2011 van 10:30 tot 16:00 uur

SER Gebouw, Den Haag

 

De economische crisis heeft vergaande gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van jongeren. Niet alleen dreigt toenemende werkloosheid, ook worden de eisen bij werving van personeel opgeschroefd: hogere diploma’s en scherpere selectie op ‘soft skills’ zoals presentatie- en communicatievaardigheden en het vermogen tot samenwerken. Vooral de groep met hooguit een mbo-diploma ziet hun kansen slinken. Een nog betere voorbereiding en toerusting op de arbeidsmarkt is daarom van cruciaal belang. ‘Waar liggen mijn kansen? Welke opleiding moet ik kiezen? Welke additionele vaardigheden worden van mij verwacht?’, zijn vragen die aan de orde zullen komen op de conferentie ‘Aan de slag met jong talent’ georganiseerd door FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Ook de rol van ouders in de opleidings- en beroepskeuze van jongeren komt aan de orde.

 

‘Aan de slag met jong talent’ heeft als doel om knelpunten te inventariseren, inzichten te verschaffen, ervaringen uit te wisselen en aanbevelingen te genereren. De conferentie is bedoeld voor ambtenaren, bestuurders, werkgevers, personeelsfunctionarissen, docenten en leerlingen uit het (v)mbo, en anderen die zich verwant voelen met dit thema. Uw ervaringen en suggesties kunnen van grote waarde zijn. Met nadruk nodigen we ook jongeren uit om deel te nemen: we willen niet alleen óver hen spreken, maar vooral ook mét hen.

 

Hoofdspreker is Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER. In 2007 heeft de SER het rapport Niet de afkomst, maar de toekomst. Een betere positie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt gepresenteerd. Hij gaat in of dit advies invloed heeft gehad en hoe de daarin geformuleerde aanbevelingen werken in tijden van crisis . Andere sprekers zijn  Zeki Arslan (programmamanager Onderwijs, Arbeid en Maatschappelijke Ondersteuning van FORUM), Mark Frequin (directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gevraagd) en Jos Leenhouts (voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan Den Haag). De inleiders nemen ook deel aan de panel- en zaaldiscussie. Na de gezamenlijke lunch volgen workshops over ‘soft skills’, studie- en beroepskeuze en ouderbetrokkenheid.

 

Aanmelden

Deelname aan de conferentie is kosteloos. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 5 december 2011 via de website van FORUM: http://inschrijving.forum.nl

 

Locatie en route

De conferentie vindt plaats in het SER Gebouw, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

Zie voor een routebeschrijving: http://www.ser.nl/nl/secretariaat/contact/routebeschrijving.aspxAan de slag met jong talent

over het beter voorbereiden en toerusten van (v)mbo-ers op de arbeidsmarkt

 

Programma:

10:30 uur             Inloop met koffie en thee

11:00 uur             Welkom door de dagvoorzitter

11:05 uur             Inleiding Zeki Arslan, programmamanager Onderwijs, Arbeid en Maatschappelijke Ondersteuning van FORUM

11:15 uur             Inleiding Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Sociaal Economische Raad

11:30 uur             Inleiding Mark Frequin, directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (gevraagd)

11:45 uur             Inleiding Jos Leenhouts, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan Den Haag

12:00 uur             Paneldiscussie met de inleiders, gevolgd door reacties vanuit de zaal

12:45 uur             Lunch

13:30 uur             Plenaire toelichting workshops

13:45 uur             Workshops

15:15 uur             Plenaire terugkoppeling

16:00 uur             Netwerkborrel

 

Workshops

Duur workshop:              1 uur en 30 minuten

Werkvorm:                        Rondetafelgesprekken met stellingen

 

1. Soft skills

Leerlingen werken op school aan de zogenaamde ‘zachte’ vaardigheden, zoals presentatie- en communicatievaardigheden, organiseren, plannen, samenwerken, netwerken et cetera. In deze workshop komt aan de orde welke soft skills werkgevers belangrijk vinden en in hoeverre scholen daar voldoende op inspelen. Opbrengst: De vijf belangrijke soft skills volgens de deelnemers.

 

2. Studie- en beroepskeuze

Veel jongeren twijfelen over hun studiekeuze of beroep. Waar hangt deze keuze vanaf? Onder meer van de toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Desondanks kiezen veel jongeren niet voor de ‘tekortsectoren’ zoals techniek, zorg en groen. Discussievragen zijn: Welke rol spelen ouders en docenten bij de beroepskeuze van leerlingen? Hoe kunnen we leerlingen inspireren om een opleiding in één van de tekortsectoren te kiezen? Opbrengst: Drie aanbevelingen om leerlingen te motiveren een opleiding in een tekortsector te kiezen.

 

3. Ouderbetrokkenheid

Onderzoeken wijzen uit dat de betrokkenheid van ouders een belangrijke factor is in het schoolsucces van kinderen. In het voortgezet onderwijs is ouderbetrokkenheid echter laag.

Discussievragen in deze workshop zijn: Wat is de oorzaak van de lage betrokkenheid van ouders? Vinden leerlingen ouderbetrokkenheid belangrijk? Hoe kan men ouderbetrokkenheid stimuleren?

Opbrengst: Drie aanbevelingen hoe de ouderbetrokkenheid te vergroten.