Aanvulling gebiedsplan De Gagel

Peiling onder 300 allochtonen over gebiedsplan

Een peiling onder allochtone bewoners over het gebiedsplan De Gagel in Overvecht heeft 300 reacties opgeleverd. De peiling is gehouden omdat vooral niet-westerse allochtonen moeilijk bereikt word

Persbericht

 

 

 

Utrecht, 18 juli 2008

 

 

 

Aanvulling op inspraak De Gagel

 

 

 

Peiling onder 300 allochtonen over gebiedsplan

 

 

 

Een peiling onder allochtone bewoners over het gebiedsplan De Gagel in Overvecht heeft 300 reacties opgeleverd. De peiling is gehouden omdat vooral niet-westerse allochtonen moeilijk bereikt worden met de standaardmethoden als inspraakavonden en veel mensen moeite hebben om mondeling of schriftelijk te reageren. De peiling is uitgevoerd door de twee moskeeën en bureau Labyrinth.

 

 

 

De algemene inspraakbijeenkomsten die in mei zijn gehouden, zijn door 160 mensen bezocht. Er zijn circa 90 schriftelijke reacties bij de gemeente binnengekomen. Uit deze reacties blijkt dat er vooral zorg is over bouwen in het groen en over de mogelijke overlast van de toenemende verkeersintensiteit. De voorgenomen sloop van een aantal tienhoogflats heeft voor- en tegenstanders. Bij de reacties zitten verder ook suggesties voor verbeteringen.Ook geven mensen aan wat ze in de buurt belangrijk en waardevol vinden.

 

 

 

Nieuwe vorm inspraak

 

Bij de inspraak rond het gebiedsplan De Gagel, in de maanden mei en juni, is een breed scala van middelen ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ondanks alle inzet blijkt dat een deel van de wijkbewoners, vooral van niet-westerse allochtone afkomst, moeilijk wordt bereikt. Zij waren dan ook matig vertegenwoordigd op de drie formele inspraakavonden. Reden voor de Surinaamse moskee Anwar el Quba, de Omar El Faroek moskee (STIZA/WARD*), onderzoeksbureau Labyrinth, de gemeente Utrecht en de woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex om zich extra in te spannen en een nieuwe benadering te kiezen. Die kwam er in de vorm van gerichte interviews, al dan niet aan huis. Al deze partijen zijn tevreden met het grote aantal reacties.

 

 

 

Veel meer mensen

 

Door deze benadering hebben veel meer mensen hun mening geuit over de plannen. Daarnaast valt op dat bij deze groep, in vergelijking met veel andere inspraakreacties, vaak andere accenten worden gelegd.

 

Van de 300 geïnterviewden heeft 85% van de plannen gehoord, meestal via de moskee, de corporatie of de Nieuwsbrief die ongeveer elke zes weken wordt verspreid. Opvallend is dat 70% de plannen als goed beoordeelt, 12% vindt ze niet goed en 18% weet het niet of vindt ze onduidelijk. Hoewel mensen aangeven dat er iets moet gebeuren in Overvecht, maakt men zich ook zorgen. Die zorgen gaan onder andere over de veiligheid in de wijk, de zorg voor ouderen in het plan, terugkeergaranties na sloop en voldoende speelplekken voor de kinderen.

 

Meer dan de helft van de geïnterviewden heeft behoefte aan meer informatie. Het gaat dan vooral om meer exacte informatie over de plannen, de planning en de gevolgen voor de bewoners. Op de vraag ‘wilt u actief betrokken worden bij de verdere invulling van de plannen’ antwoorden 90 mensen positief.

 

 

 

Bijeenkomsten

 

In een paar weken tijd zijn in de moskee negen themabijeenkomsten gehouden, meestal in aansluiting op het (vrijdag-) gebed. Bij deze bijeenkomsten waren per keer 100 tot 300 mensen aanwezig. Daarnaast zijn 300 interviews gehouden aan de hand van een vaste vragenlijst, waarvan 270 bij de mensen thuis. De meeste geïnterviewden zijn benaderd via de moskeeën. Bewoners van de tien-hoogflats in het zogenaamde THEMA-gebied zijn niet geïnterviewd, omdat bij hun op dit moment het Wonen & Kansen-onderzoek wordt uitgevoerd.

 

 

 

De moskeeën en Labyrinth zijn als opdrachtnemer en uitvoerder verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport. Het rapport maakt onderdeel uit van het formele inspraaktraject gebiedsplan De Gagel. Het is openbaar en toegestuurd aan de leden van de gemeenteraad. Na de zomervakantie worden de deelnemers verder geïnformeerd en betrokken bij de plannen rondom De Gagel.

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

 

 

Projectgroep Gebiedsplan Overvecht De Gagel

 

Joost Maas

 

Telefoon 06 229 56 547

 

 

 

Onderzoeksbureau Labyrinth

 

Nathan Rozema

 

Telefoon 06 55864606

 

 

 

* De neveninstellingen van de moskeeën STIZA (Stichting Zainab Multifunctioneel Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienstverlening, Dialoog en Debat) en WARD (Welzijn voor Allochtonen Rondom Dom) zijn ten behoeve van het onderzoek ingezet.