Cliëntervaringsonderzoek WMO & Jeugd Utrecht

Cliëntervaringsonderzoek Utrecht

De afgelopen maanden voerde Labyrinth in opdracht van de gemeente Utrecht en een cliëntervaringsonderzoek uit onder cliënten van WMO en Jeugd. Labyrinth werkte hiervoor samen met het Verwey Joncker Instituut.

Labyrinth en Verwey-Jonker deden zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek onder WMO- en Jeugd-cliënten. Het gaat omcliënten van buurtteams en aanvullende zorg in de gemeente Utrecht. De resultaten zijn bekend gemaakt in een persbericht van de gemeente Utrecht.

De volledige rapportage van het cliëntervaringsonderzoek is hierboven te lezen.

Het persbericht is hier te raadplegen.

Meer over het cliëntervaringsonderzoek:

Begrippen als eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid (de rol van het netwerk om mensen heen) zijn kernbegrippen bij de decentralisaties. Het organiseren van zorg dichtbij de burger is daarbij van belang. Tot slot moet er veel gebeuren met minder geld. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot veranderingen in het systeem van zorg, consequenties voor de wijze waarop professionals hun eigen werk organiseren en met elkaar samenwerken en bovenal invloed op cliënten en hoe zij de zorg ervaren.

De gemeente Utrecht heeft de ambitie dat jong en oud de kans krijgen om hun toekomst in eigen handen te nemen, mee te doen en zich te ontwikkelen. De gemeente grijpt de decentralisaties v aan om een beweging in gang te zetten naar sterke(re) basisvoorzieningen die het beroep op (dure) specialistische zorg terugdringen. Daarnaast geeft de gemeente aan dat zij kiest voor een brede samenhangende kijk op sturing. Zij wil de vinger aan de pols houden en volgen hoe de werkwijze van het Utrechts model zich in de praktijk ontwikkelt. Om te kunnen sturen is monitoring van essentieel belang.

Vanuit de Jeugdwet en de Wmo 2015 is een jaarlijkse meting van cliëntervaring verplicht. Voor beide verplichtingen loopt een landelijk traject om tot een gemeenschappelijke vragenlijst te komen. De gemeente Utrecht wil, vooruitlopend op deze landelijke ontwikkeling, over 2015 een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit (laten) voeren. Dit rapport doet verslag van dit eerste CEO dat eind 2015 en begin 2016 door Labyrinth Onderzoek & Advies in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut is uitgevoerd.