Impactmeting The Colour Kitchen

Labyrinth Onderzoek & Advies voert een impactmeting uit voor The Colour Kitchen. The Colour Kitchen biedt jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans om een leerwerktraject te volgen.

The Colour Kitchen is een organisatie die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt wil helpen door middel van het aanbieden van een intensief opleidings- en begeleidingsprogramma. Jaarlijks biedt de organisatie ongeveer tachtig opleidingsplekken aan, verdeeld over vijf steden. Hier worden jongeren in een project van een jaar opgeleid tot horeca-assistent, kok of gastheer/gastvrouw, door middel van praktijk- en theorielessen. De leerlingen draaien gedurende dit jaar mee in op de verschillende restaurant- en cateringlocaties van The Colour Kitchen.

Veelheid aan onderzoeksmethoden

 
The Colour Kitchen wil inzichtelijk maken wat de impact is van het programma op de deelnemers. Het gaat dan niet zozeer om de kwantitatieve data/harde cijfers maar om de sociale impact van het programma. Hiervoor wordt gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen op diverse gebieden, zowel persoonlijk (bv. woonsituatie, dagbesteding) als qua werknemersvaardigheden (bv. op tijd komen, samenwerken). Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de effecten van het programma van The Colour Kitchen, voert Labyrinth een longitudinaal onderzoek uit en worden verschillende onderzoeksmethoden toegepast:
  • Kwantitatieve interviews: bij alle leerlingen van The Colour Kitchen wordt op 3 meetmomenten een kwantitatieve vragenlijst afgenomen
  • Kwalitatieve interviews: om een verdiepingsslag aan te brengen wordt bij 10 leerlingen op 3 meetmomenten tevens een diepte-interview afgenomen
  • Participerende observatie: gedurende 3 maanden zal een onderzoeker meedraaien bij een van de projecten van The Colour Kitchen
  • Focusgroep: de uitkomsten van het onderzoek worden in een focusgroep met leerlingen besproken. Door de interactie tussen de leerlingen en hun mening over de besproken zaken, ontstaan nieuwe inzichten die het onderzoek verder verdiepen.