Kleurrijk Ondernemen in Eindhoven

WOENSDAG 6 JUNI is Nathan Rozema van Labyrinth en PL Retail gastspreker bij het door TRUDO georganiseerde debat over : Kleurrijk Ondernemen in Eindhoven

tijdstip: 17.00 tot 20.00 uur
plaats: kantoor Trudo, Paradijslaan 38, Eindhoven

KLEURRIJK ONDERNEMEN IN EINDHOVEN

Programma
Onder leiding van debatvoorzitter Robert Kuipers zullen verschillende partijen hun
visie geven op kleurrijk ondernemen/ etnisch ondernemerschap. Allereerst wordt er een korte film getoond, waarin een aantal kleurrijke (allochtone)ondernemers uit Eindhoven wordt geïnterviewd over hun ervaringen. Vervolgens schetsen Eugene van Gerwen (Polyground) en Nathan Rozema (Bureau Labyrinth) ons de situatie in Eindhoven, afgezet tegen andere steden.
Op basis van onderzoeken die zij hebben uitgevoerd in Eindhoven en Utrecht, voorzien zij ons van de nodige munitie om de problematiek te lijf te gaan. Aansluitend volgt een bijdrage uit de praktijk van Taner Karaaslan (Job Solutions) die werkzaam is als adviseur / begeleider van startende ondernemers. Tot slot gaat Trudo’s projectleider wijkvernieuwing, Willie de Groot, in op de mogelijkheden die onze corporatie met name in Woensel West ziet om de nodige acties op touw te zetten.
Dit debat vindt plaats op 6 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur bij Trudo, Paradijslaan 38, 5611 KN Eindhoven.
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Schrijf u dan in door een e-mail te sturen
naar kleurrijkondernemen@trudo.nl.

Opleiding, werk en inkomen zijn van groot belang voor de integratie van nieuwe
Nederlanders in de maatschappij. Die integratie laat nog altijd te wensen over,
in veel gevallen veroorzaakt door de direct samenhangende combinatie van
afgebroken opleidingen, (latere) werkloosheid en armoede. Een combinatie die
(te) veel voorkomt in de Impulsbuurten en met name onder de bevolking van
allochtone afkomst. Overal in het land worden programma’s bedacht om dit
probleem te lijf te gaan. Een van de mogelijkheden om de cirkel van werkeloosheid en armoede te doorbreken, is het starten van een eigen bedrijf. Het aantal ondernemers van allochtone afkomst stijgt. Dat is niet zo vreemd tegen de achtergrond van de nog steeds toenemende beroepsbevolking van allochtone afkomst. Toch blijft de stijging achter bij de verwachtingen en de mogelijkheden. Waar liggen de oorzaken?

Wat kunnen we doen?
De gemeente besteedt specifiek aandacht aan het startersbeleid in onze stad
en vraagt daarbij bijzondere aandacht voor het ‘etnisch ondernemerschap’.
Wij spreken liever over kleurrijk ondernemerschap. Immers, niet alleen is het goed
als het ondernemerschap ook de kleur van de stad weerspiegelt. Het maakt de
stad ook kleuriger, boeiender en vrolijker.

Trudo wil graag haar bijdrage leveren aan het benutten van de kansen die er liggen
voor ondernemers met een andere culturele achtergrond. Dat kan alleen als
we samenwerken met andere partijen. En als we concrete, haalbare initiatieven
nemen, zoals het aanpassen van ons aanbod aan werkruimte en winkels en
het opzetten van ondersteunende diensten aan startende ondernemers.

relevante links:
www.trudo.nl
www.labyrinth.eu / www.plretail.nl
www.polyground.nl
www.job-solutions.nl
www.eindhoven.nl

Achtergrond info Etnische ondernemers:

Op dit moment zijn er 925.000 ondernemers in Nederland. 70.000 daarvan zijn van niet-westerse afkomst. Het blijkt dat allochtonen naar verhouding beginnen allochtonen veel vaker een eigen bedrijfje beginnen dan autochtonen. 14,5% vs. 8,9%.
De branches waarin ondernemers zich bevinden zijn zeer divers. Etnisch ondernemers zorgen voor een gedeeltelijke vervanging, maar ook een aanvulling op het bestaande arsenaal van bedrijven; vooral in achtergestelde buurten. Het aantal faillissementen van allochtone starters neemt sterk af. In 1993 ging 28% in het eerste jaar failliet, nu is dat 17%.(landelijk gem. = 14%)

Uit recent onderzoek van bureau Labyrinth blijkt dat veel ondernemers er bewust voor hebben gekozen om in een aandachtswijk hun onderneming te starten, want juist daar zagen zij hun doelgroepen. Als andere (autochtone) ondernemers het voor gezien hielden, vulden zij de leeggekomen plekken op. (Dit fenomeen wordt ook wel de vacancy chain genoemd). Zo houden deze ondernemers het voorzieningenniveau in de wijk op een hoog peil, Alleen al daardoor zijn de wijkondernemers van grote waarde voor de wijkeconomie en de wijkontwikkeling.

Helaas is het wel zo dat de potenties van hun ondernemerschap vaak niet goed uit de verf komen. Dit komt doordat etnisch ondernemers hun carrière vaak beginnen met kleinschalige bedrijfjes die weinig startkapitaal vergen. Daarbij maken ze vaak gebruik van eenvoudige technologie en zijn hun bedrijfjes zeer arbeidsintensief. Door de beperkte middelen die ze hebben komen ze vaak in branches terecht aan de lagere kant van het spectrum. Het voordeel is wel dat ze met grote flexibiliteit hun onderneming kunnen runnen. Dit onder andere door hulp van familie en vrienden. Het blijkt ook uit de cijfers dat het aantal faillissementen van allochtone starters sterk af neemt. In 1993 ging 28% van de ondernemingen in het eerste jaar failliet, nu is dat slechts 17%. Hiermee ligt het aandeel faillissementen in het eerste jaar echter wel hoger dan het landelijk gemiddelde van 14%.