Migratie na toetreding tot de EU: Van Polen naar Den Haag

In 2009 hebben we voor onze afstudeerscriptie in samenwerking met Onderzoeksbureau Labyrinth en Movisie onderzoek gedaan naar Poolse migranten die na 2004 naar Den Haag zijn gemigreerd. Door onze verschillende nationaliteiten (Michal-Pools en Anne-Nederlands) hebben we dit onderzoek vanuit verschillende inzichten kunnen uitvoeren. De uitvoerige gesprekken die zijn gevoerd met Poolse arbeidsmigranten en Poolse organisaties hebben ertoe geleid dat dit onderzoek veel diepgang heeft bereikt. Met hulp van Labyrinth onderzoek & advies en Movisie hebben wij naast de diepte-interviews ook een online enquête kunnen opzetten, waardoor de onderzoekspopulatie is uitgebreid. Dit alles heeft geleid tot de afstudeerscriptie: Post-accession migration: Polish migrants moving from Poland to The Netherlands. Onderstaande tekst is een verkorte versie van de afstudeerscriptie, vertaald naar het Nederlands.