Minister Vogelaar selecteert 40 wijken

Minister Vogelaar selecteert 40 wijken

Minister Ella Vogelaar voor Wonen, wijken en integratie (WWI) heeft 40 wijken geselecteerd waar in deze kabinetsperiode in elk geval extra investeringen zullen worden gedaan gezien stapeling van sociaal, fysiek en economische problemen die zich daar voordoet. In deze wijken wil het kabinet het tij keren zodat het in 8 tot 10 jaar weer wijken zijn waar mensen kansen hebben en waar het weer prettig is om te wonen. De 40 wijken bevinden zich in 18 steden. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

In een eerdere brief aan de Tweede Kamer bleek dat in circa 140 wijken in Nederland sprake is van een cumulatie van fysieke en sociaal-economische achterstanden en problemen. Voor 40 wijken geldt dat het beeld nog slechter is. Met een focus op deze wijken wordt in de komende jaren een extra offensief ingezet. Binnen deze wijken wordt primair ingezet op de thema’s wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Samenwerking met de ministeries van OCW, SZW, VWS, EZ, Justitie, BZK en de programmaminister van Jeugd en Gezin, is essentieel voor het realiseren van de nodige verbeteringen in de wijken. Het kabinet kiest hiermee voor een breed offensief tegen verkokering in de wijken: een gecombineerde aanpak staat centraal.

In oktober 2007 wil minister Vogelaar met de gemeenten (waarin de geselecteerde wijken zich bevinden) convenanten met concrete resultaten hebben afgesloten, die deze kabinetsperiode in de 40 wijken tot gewenste verbeteringen moeten leiden.

De wijkenselectie
Om vast te stellen in welke buurten de grootste opeenstapeling van problemen optreedt, zijn in het onderzoek alle beschikbare landelijke en betrouwbare bronnen onderzocht op hun relevantie voor de wijkenproblematiek. Dit heeft geresulteerd in een selectie van 18 indicatoren zoals inkomen, werk, opleiding, woningvoorraad, bewonerstevredenheid, overlast, etc. Voor de helft zijn de indicatoren gebaseerd op oordelen van bewoners, de andere is helft is gebaseerd op harde feiten. Het gaat daarbij niet alleen over de fysieke kant (de stenen en de openbare ruimte) maar juist ook om de sociale kant (werkloosheid en opleiding). De selectie is aan de gemeenten voorgelegd met de vraag of deze overeenkwamen met hun beeld over de wijken.

Wijkentour
Minister Ella Vogelaar start op maandag 26 maart met een ‘wijkentour’ langs alle 40 wijken. In de periode tot eind juni zal zij de wijken bezoeken. De gesprekken in de wijk worden gevoerd met gemeenten, bewoners, en vrijwilligers, professionals en bestuurders van lokale organisaties. Het eerste bezoek vindt plaats in Rotterdam-Zuid. Op maandag 2 april brengt zij een bezoek aan Utrecht Kanaleneiland, op maandag 9 april staat Den Haag Zuid-West op het programma. Speciaal voor het project wordt een website geopend: www.wweni.nl. De site is vanaf maandag te raadplegen.