Onderzoek begeleiding alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) is bezig met een onderzoek naar de toekomstgerichte begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) van wie de asielaanvraag is afgewezen. Labyrinth helpt het WODC door interviews onder jongeren uit Afghanistan en Eritrea af te nemen. De interviews worden afgenomen in Dari en Tigrinya. De interviewers van Labyrinth maken op basis van de interviews gespreksverslagen in het Nederlands, Deze worden door het WODC als input gebruikt voor hun onderzoek.

Wat is het WODC?

Het WODC is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid die  wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek verricht. Het WODC voert eigen onderzoek uit, verzamelt statistische informatie, en besteedt onderzoek uit aan externe partijen zoals universiteiten en onderzoeksinstituten.

Inhoud onderzoek

Met ingang van 1 januari 2016 geldt er een nieuw opvangmodel voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). De belangrijkste elementen van dit opvangmodel zijn kleinschaligheid en onderscheid in opvang naar verblijfsperspectief. Anders dan onder het oude model  krijgen jongeren met een ingewilligde asielaanvraag – andere opvang en begeleiding dan degenen van wie de asielaanvraag is afgewezen.

Met het huidige onderzoek wil het WODC onderzoeken wat de ervaringen van de jongeren zijn met dit nieuwe opvangmodel. Tijdens het interview worden daarom onder andere vragen gesteld over hun ervaringen in de opvang, hun ervaring met hun voogd en begeleider, en hun ideeën over de toekomst.