Rapportage Meerwaarde Doe-Leerplaats Ede Zuid

Afbeelding bij Rapportage Meerwaarde Doe-Leerplaats Ede Zuid

In Ede-Zuid vindt een bijzonder project plaats: Pilot Ede-zuid, ofwel een Doe- en Leerplaats, gerund voor en door bewoners, midden in de hoogbouw. Het is een veilige en vertrouwde plek met mensen die voor de wijk vertrouwd zijn en uit de wijk komen. Het project wordt bemenst door vier inwoners die via empowerment trainingen tot wijk-social workers zijn getraind en worden begeleid door een kwartiermaker. Het doel dat de bewoners met deze Doe- en Leerplaats nastreven is: “Het empoweren van de bewoners, ze perspectief bieden om zo volwaardig en volledig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving van Ede en daarbinnen een eigen bijdrage kunnen leveren en van betekenis kunnen zijn”.

Deze pilot, of te wel de Doe- en Leerplaats, is ontstaan vanuit een van proces waar het wijkteam (een samenwerking tussen wijkteamleden van gemeente Ede, Woonstede, Sportservice en Malkander) samen met bewoners in 2015 is gestart. Een proces waarin door bewoners een perspectief/droom is neergezet met betrekking tot wat bewoners belangrijk vinden voor hun directe woon- en leefomgeving en hun persoonlijk welbevinden. Hiermee is een beweging in gang gezet waarbij bewoners met elkaar initiatieven ondernemen om hun dromen te kunnen realiseren. Om dit ook zo zelfstandig mogelijk te kunnen doen is in 2017 de Doe- en Leerplaats hieruit voortgekomen.

Labyrinth is gevraagd om hierbij te adviseren en om samen met de gemeente en met de betrokkenen van de Doe- en Leerplaats te komen tot een verduurzamingsstrategie. Een intensief en interactief proces samen met de vrouwen en de gemeente. Als eerste stap heeft Labyrinth in het vierde kwartaal van 2019 onderzoek verricht naar de meerwaarde van de Doe- en Leerplaats. Hiervoor is een kwalitatieve analyse uitgevoerd op basis van resultaten uit het onderzoek dat in 2018 door Movisie is uitgevoerd aangevuld met interviews met de ‘social workers’ van de Doe- en Leerplaats als ook met organisaties uit het middenveld waarmee de DLP samenwerkt. Daarnaast is er een kwantitatieve analyse uitgevoerd op basis van cijfers uit het in ontwikkeling zijnde registratiesysteem van de Doe- en Leerplaats in combinatie met kengetallen en cijfers die door het kenniscentrum van de gemeente Ede zijn aangeleverd.