Rapportage Evaluatie Welzijn Veenendaal 2016

Afbeelding bij Rapportage Evaluatie Welzijn Veenendaal 2016

Evaluatie Welzijn Veenendaal 2016

Labyrinth voerde de afgelopen maanden een evaluatie van het welzijn in Veenendaal uit. Deze tussentijdse evaluatie van het welzijnswerk had het meten van de beleving van de dienstverlening van het welzijnswerk tot doel, om hiermee richting te geven aan de uitvoering van het welzijnswerk in de komende anderhalf jaar en de voorbereiding van de volgende aanbesteding. De evaluatie richtte zich zodoende op cliëntervaringen, inwoners van Veenendaal in het algemeen en partners in de wijk. Hiermee werd getracht antwoorden op de volgende onderzoeksvragen te formuleren:

  • Sluit het gebodene aan bij de opdracht van de gemeente en de gewenste maatschappelijke effecten, zoals vertaald in de doelenboom?
  • Wordt datgene geleverd wat nodig is voor de Veenendaalse samenleving?
  • En sluit het gebodene aan bij de wensen van de inwoners van Veenendaal?

Hiervoor is een aantal bronnen ingezet. Zo hebben er enquêtes onder de cliënten van het welzijnswerk, het burgerpanel, het Wmo-forum en medewerkers van het Wmo-loket van Veenendaal plaatsgevonden, is er een groepsgesprek met de wijkmanagers van de gemeente Veenendaal geweest en zijn verscheidene (beleids)documenten geraadpleegd, waaronder de (voorlopige) uitkomsten van een Maatschappelijke Kosten- en BatenAnalyse (MKBA), uitgevoerd in opdracht van de aanbieder Veens, en het jaarverslag van Veens, met daarin uitkomsten van verschillende door hun zelf uitgevoerde onderzoeken.

De rapportage is nu te raadplegen, met daarin een serie conclusies en aanbevelingen die de gemeente Veenendaal helpen bij het inrichten van het welzijn voor én na de volgende aanbesteding.