Samen werken aan cultuurgevoelige mantelzorgondersteuning

Samenwerken met andere organisaties blijkt voor Steunpunten Mantelzorg de beste manier om allochtone mantelzorgers te bereiken en ondersteunen.  Dit is gebleken uit een onderzoek dat is uitgevoerd namens Labyrinth Onderzoek & Advies in Utrecht. Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van enkele signalen uit eerdere onderzoeken dat allochtone mantelzorgers moeilijk worden bereikt door ondersteunende organisaties.

Het ontbreken van ondersteuning kan grote gevolgen hebben voor de situatie van degene die zorg ontvangt en de mantelzorger zelf. Veel allochtone mantelzorgers verlenen vanaf jonge leeftijd intensief mantelzorg, waardoor er veel druk op hun schouders ligt en overbelasting dreigt in sommige gevallen. Steunpunten Mantelzorg zijn er om een deel van deze druk weg te nemen. Deze ondersteuning wordt echter niet altijd gevraagd, terwijl deze dus in sommige gevallen wel wenselijk is. Dat dit niet gebeurt, wordt veroorzaakt door factoren die spelen aan zowel de vraagkant (de mantelzorger)  als de aanbodkant (Steunpunten Mantelzorg). Labyrinth Onderzoek & Advies kijkt in het onderzoek vanuit het perspectief van de Steunpunten Mantelzorg.

Voor het onderzoek zijn 90 Steunpunten Mantelzorg in vier provincies door middel van een vragenlijst gevraagd  naar hun activiteiten op vier werkwijzen die volgens eerder onderzoek succesvol zijn voor de toegang van allochtonen tot de gezondheidszorg. Organisaties  die veel werken volgens deze werkwijzen worden volgens deze onderzoeken cultuurgevoeliger in hun aanbod. Ook is hen gevraagd hoeveel  autochtone en allochtone mantelzorgers zij bereiken. Het doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in factoren die succesvol bijdragen aan het bereiken van allochtone mantelzorgers.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat samenwerken met andere organisaties een grote invloed heeft op het bereiken van allochtone mantelzorgers. Steunpunten Mantelzorg werken al veel samen met de gemeente en welzijnsorganisaties, met huisartsen wordt nog weinig samengewerkt. Voor de overige succesfactoren, proactief werken, het inzetten van allochtonen en het vergroten van culturele competenties van medewerkers, werd in het onderzoek geen effect gevonden. Steunpunten Mantelzorg wordt daarom ook geadviseerd te investeren in bestaande samenwerkingsrelaties en nieuwe samenwerkingsrelaties aan te boren.