Veel behoefte culturele werkplaats in Oost

Labyrinth voerde in opdracht van de werkgroep Cultuur in Oost, onderzoek uit naar de cultuurbeleving van wijkbewoners. Hieruit bleek o.a. de grote behoefte aan een culturele werkplaats, hieronder de belangrijkste conclusies.

Het rapport is te downloaden via: Rapportage Cultuur in Oost

of via  www.cultuurinoost.nl

 Naar de film gaan is de meest populaire culturele activiteit onder wijkbewoners. Verder scoren hoog het bezoeken van bibliotheek (vooral studenten), concert/ muziekvoorstellingen, musicals/toneel, musea en culturele evenementen.

 Jongere bewoners (18 t/m 34 jaar) ondernemen relatief wat minder vaak (passieve) culturele activiteiten dan oudere bewoners. Ook bewoners met een lage en middelbare opleiding (inclusief de studentengroep) ondernemen gemiddeld wat minder vaak culturele activiteiten.

 Van alle actiefculturele activiteiten houdt de Oost-bewoner zich het meeste bezig met film en fotografie (26% van alle bewoners), gevolgd door musiceren (22%), schrijven/dichten (19%), schilderen/tekenen (17%), zang (16%), verzamelen (15%) en dansen (14%).

 Vrouwen zijn beter bekend met culturele voorzieningen in de wijk dan mannen. De jongste bewonersgroep (18 t/m 34 jaar) heeft minder kennis dan oudere wijkbewoners, hoger opgeleiden zijn relatief beter bekend dan lager / middelbaar opgeleiden.

 Een derde deel van de wijkbewoners is tevreden met het cultuuraanbod in de wijk, ook een derde deel is niet tevreden / niet ontevreden. De ontevreden bewoners zijn met 11% in de minderheid. Een kwart van de bewoners is tenslotte van mening dat cultuur in de wijk niet zo belangrijk is. Mannen vinden dit vaker dan vrouwen.

 Wanneer het cultuuraanbod in de wijk zou worden uitgebreid, beleeft 41% van de wijkbewoners liever hier cultuur dan in het centrum. Bijna een derde gaat ook in dat geval liever naar de binnenstad. Vooral studenten en jongere bewoners zijn meer op het centrum gericht. Lager en middelbaar opgeleiden (geen studenten) zijn minder centrum-georiënteerd dan hoger opgeleiden en houden zich over het geheel bezien minder met cultuur bezig.

 Een culturele werkplaats is een plek waar professionele kunst en amateurkunst in wijkgerichte activiteiten met elkaar verbonden wordt. Een ruime meerderheid (71%) is van mening dat in Utrecht Oost ook een dergelijke voorziening moet komen. Van deze groep geeft driekwart aan hier dan ook daadwerkelijk gebruik van te willen maken. In totaal gaat het om ruim de helft van alle wijkbewoners, die van een culturele werkplaats (wel eens) gebruik wil maken.

 Culturele activiteiten die verband houden met voorstellingen/optredens worden relatief weinig in de wijk ondernomen. Dit zijn ook activiteiten die wijkbewoners vaker zeggen te gaan ondernemen als deze (meer) in Utrecht Oost beschikbaar zouden zijn. In dit kader is aan de volgende activiteiten de meeste behoefte: concert/muziekvoorstellingen (37% zou dit bij een beter aanbod vaker in de wijk willen ondernemen), film (33%), musical/theater/toneel (24%) en culturele evenementen (23%). In de vraag naar deze (passieve) activiteiten zou een culturele werkplaats in Utrecht Oost kunnen voorzien.

 Met betrekking tot actiefculturele activiteiten is bekend welk percentage bewoners zich met een activiteit bezighoudt én hiervoor behoefte heeft aan een betere ruimte in de wijk. Musiceren is de activiteit waarvoor de meeste vraag bestaat naar een (betere) presentatie- of oefenruimte: 9% van alle bewoners heeft deze wens. Vervolgens bestaat ook t.a.v. film en fotografie (8%), zang (7%), schilderen/tekenen (7%) en dansen (5%) een relatief grote behoefte onder wijkbewoners. Dit inzicht biedt belangrijke aanknopingspunten voor het aanbod in een (mogelijk) nieuw cultuurhuis.