Leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie

Afbeelding bij Leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie

Leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie zijn thema’s die de afgelopen jaren hoog op de agenda zijn komen te staan. Door overheden wordt er vaak ingezet op een integrale aanpak, waarbij er samenwerking wordt gezocht tussen diverse (lokale) partijen, van professionals tot burgers. De betrokkenheid van burgers wordt in toenemende mate als onmisbaar gezien. Zij weten als geen ander welke problemen er lokaal spelen en hoe beleidsmaatregelen in de praktijk uitpakken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘wijkontwikkelingsprogramma’s’ en ‘wijkvisies’ ten behoeve van de leefbaarheid. In de vele wijkvisies die Nederland rijk is, wordt erop gewezen dat het belang en welzijn van wijkbewoners het uitgangspunt is geweest bij het opstellen van de plannen. In de praktijk blijkt dit echter lang niet altijd even gemakkelijk om te realiseren. Zo wordt er bijvoorbeeld niet altijd rekening gehouden met de diversiteit van bewoners.

Onderzoek, begeleiding en advies

Met het op tafel leggen van de wensen van de bewoners, ben je er nog niet. Labyrinth coacht en begeleidt de spelers in het veld op weg naar een gezamenlijk plan van aanpak voor de leefbaarheid van de wijk. Hierbij wordt er rekening gehouden met dat alle betrokkenen – corporaties, gemeenten, ontwikkelaars en bewoners – dit ondersteunen. Ervaring leert dat sessies tussen de verschillende partijen immers niet altijd even soepel verlopen. Bewoners hebben soms verwijten richting de betreffende instanties in de wijk (‘jullie hebben het jarenlang verwaarloosd’) en reageren soms emotioneel op de ideeën van de professionals. Bewoners wordt soms verweten alleen op te komen voor hun eigenbelang en het welzijn van de wijk te vergeten. Labyrinth is dan als onafhankelijke partij de onmisbare schakel tussen de spelers in het veld.